Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Vzdělávání

Centrum primární prevence P-centra, spolek je držitelem Akreditace vzdělávací instituce Čj. MŠMT – 23692/2018-1.

Vzdělávací programy, které nabízíme pro pedagogické pracovníky a preventisty, jsou akreditovány MŠMT a po absolvování obdržíte osvědčení s číslem akreditace. Účast možná i pro nepedagogické pracovníky s tím, že na osvědčení bude napsána tato věta: Vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. , účastník však neodpovídá svým vzděláním kritériím akreditace v systému  DVPP.

 

Kurzy lze platit z DVPP a "šablon" apod. – jsou akreditovány u MŠMT
Kurzy probíhají v P-centru, spolek, Lafayettova 9, Olomouc.

Pokud máte zájem o kurz pro vaší sborovnu nebo tým, můžeme přijet za vámi, zájemci pište na anna.kubikova@p-centrum.cz

Aktuálně realizujeme kurzy převážně na klíč pro sborovny či organizace. Pokud by to ve Vašem případě nebylo možné, můžete vyplnit předběžnou přhlášku, abychom věděli, o jaký z kurzů máte zájem. V případě velkého zájmu, je možné, že kurz otevřeme i pro veřejnost v naší organizaci a bude možné se na něj přihlásit.

Detailní popis všech kurzů nalzenete níže po rozkliknutí daného názvu kurzu.

Některé ze vzdělávacích aktivit tvoříme nově v online podobě. Veškeré materiály a odkazy najdete na YouTube kanále Centra primární prevence a na sociálních sítích.

YouTube             Facebook             Instagram

 

Odkaz na přihlášky a ceník naleznete přehledně zde v HARMONOGRAMU

V případě, že není pro některý z kurzů stanovené přesné datum, můžete projevit zájem skrze obecnou PŘIHLÁŠKU

 

 

Osmihodinové vzdělávací programy

Kurz pro třídní učitele

Práce se třídou formou hry I.

Práce se třídou formou hry II.

Metodika divadla Fórum podle Augusta Boala

Agrese a agresivita dětí a dospívajících

Závislost dětí a dospívajících

Účinná komunikace pro pedagogy

Legislativní rámec primární prevence 

Čtyřicetihodinové akreditované vzdělávací programy dle modelu Čtyřúrovňového modelu vzdělávání v primární prevenci. Model 4U ke stažení zde

Primárně preventivní minimum, 1. úroveň

Středně pokročilý preventivní pracovník, 2. úroveň

 

Dále nabízíme:

  • Kazuistické skupiny pro pedagogy jedné sborovny (supervizní setkání pro pedagogy).
  • Seznamovacích a kohezní akce pro učitelské sbory (práce na vztazích pedagogických pracovníků).

Domluva je možná elektronicky - anna.kubikova@p-centrum.cz

 

Lektorský tým 

Mgr. Markéta Rodryčová

Má praxi v oblasti primární prevence od roku 2008, a to v Centru primární prevence na pozici vedoucí centra a lektorka primární prevence. Věnuje se realizaci intervenčních programů a koordinaci a lektorování vzdělávacích aktivit pro preventisty a pedagogické pracovníky, nabízí kazuistické a supervizní skupiny pro preventisti a pedagogy. Vede sebezkušenostní skupiny pro sociální pracovníky. Pracuje jako psychoterapeut v Poradně pro alkoholové a jiné závislosti, má také zavedenou svou soukromou terapeutickou praxi. Dříve se věnovala práci s uprchlíky a cestování. Vzdělání Inverness College, Cambridge institut – angličtina a sociální práce, Caritas VOŠ Sociální a humanitární pracovník, CMTF UP Olomouc Sociální politika, PdF UP Olomouc Pedagogika -  sociální práce,  IVGT Praha terapeutický výcvik - Gestalt, Pratham Yoga India Rishikesh - 200 Hours Yoga Teacher Training.

 

Mgr. et Mgr. Jitka Škarohlídová

Speciální pedagožka, psycholožka, lektorka vzdělávacích aktivit pro pedagogy a pracovníky v primární prevenci. Během své praxe se zaměřuje na práci s dětmi jak v individuální, tak skupinové formě. Díky studiu dramaterapie má blízko ke všem herním technikám a aktivitám, kde pracuje s prožitkem a programy sestavuje tak, aby byly zaměřeny na hru. Pracuje jako školní psycholožka a jako lektorka v neziskové organizaci. Poskytuje terénní poradenskou službu pro mateřské školy. V individuální rovině sestavuje a vede pro děti individuální krátkodobé plány práce a také metodicky doprovází asistenty pedagoga.

 

Bc. Jiří Klimeš, DiS.

Pracuje jako terapeut Doléčovacího centra pro osoby pro osoby s anamnézou závislosti na návykových látkách a patologickém hráčství. Lektoruje vzdělávací aktivity pro pedagogy a pracovníky v PPRCH. Spolupracuje na realizaci intervenčních programů na školách (sociomoterie, vyšetřování šikany, kyberšikany). Dříve přímá práce s dětmi s poruchami chování, lidmi bez domova a problémovými uživateli NL. Vzděláním sociální a humanitární pracovník. Absolvoval výcvik Motivační rozhovory.

 

Mgr. Jakub Vávra, PhD.

Lektor Centra primární prevence P- centrum. Aktuálně dokončuje Ph.D. program Speciální pedagogika na PdF UP, kde se taktéž  odborně věnuje etopedii, dramaterapii a výuce. Již pátým rokem působí jako dramaterapeut v PN Kroměříž na toxikorehabilitačním oddělení. Dále se věnuje práci s dětmi v pěstounské péči a je lektorem akreditovaného kurzu Respit není hlídání pod záštitou Děti patří domů z. s. Od roku 2012 působí jako lektor primární prevence. Odborná stáž a dramaterapeut NYU New York. Dramaterapeutický výcvik v DvT - DADA Extraart Praha.

 

Na vzdělávacích programech budou pořizovány fotografie pro dokumentaci akce a zveřejnění na obvyklých místech. Vstupem do místnosti, kde je program realizován, dáváte s pořizováním a šířením fotografií souhlas dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.