Rodinné centrum U Mloka a mediační centrum
"Najít cestu rodičům,
nabídnout hru dětem"

Pomoc ve výchově a vzdělávání

Pro rodiče

S čím Vám můžeme pomoct

 • s těžkostmi při zvládání rodičovské a pěstounské péče,
 • s komunikací a vztahy v rodině,
 • s vnímáním vzájemných potřeb a pocitů,
 • s nastavením sdílených pravidel a hranic,
 • s lepším fungováním vašeho dítěte mezi ostatními dětmi,
 • s potížemi ve škole, 
 • s některými poruchami chování,
 • s komunikací s úřady, školou a jinými institucemi.

 

S čím Vám naopak nepomůžeme

 • s poruchou autistického spektra (i Aspergerův syndrom),
 • s mentálním postižením,
 • se zdravotním znevýhodněním (nevidomé, neslyšící atd.),
 • s DMO (dětská mozková obrna).

 

Kde spolu můžeme na tématech pracovat

 • v našich prostorách Rodinného centra,
 • u Vás doma,
 • ve škole,
 • v jiném pro Vás přirozeném prostředí.

 

Co konkrétně nabízíme

Poradenství

S rodičem se bavíme o aktuální rodinné situaci, o tom, co se daří, co by chtělo zlepšit. Cílem poradenství pro rodiče je poskytnout žádanou informaci či nabídku pro řešení jejich témat, odbornou podporu, která vede ke zvýšení schopnosti postarat se lépe o své záležitosti, zorientovat se v tom, co se děje, a lépe vycházet se svými dětmi.

Dále při „poradenství“ terapeuticky vedeme rodiče k lepšímu uvědomění si jejich vlastního chování, myšlení a prožívání.

V případě potřeby probíhají i společné schůzky s dítětem, případně s dalšími rodinnými příslušníky, kde mohou být přítomni 2 pracovníci.

 

Pedagogické poradenství (PEPO)

Služba je určená rodičům a dětem a probíhá týdně 1 hodinu (jeden týden pouze s dítětem a následující týden i s rodičem; případně dle individuální dohody). Při konzultacích společně pracujeme na zvýšení schopnosti dítěte samostatně se připravovat do školy a zvládat školní povinnosti. Rodič lépe porozumí potřebám dítěte, a tak ho může lépe podporovat v jejich naplňování. Na hodinách hledáme cesty, jak se lépe orientovat v aktuálních vzdělávacích obtížích dítěte. Zároveň dochází k motivaci rodiny k vytvoření prostředí a podmínek, které jsou pro přípravu dítěte do školy žádoucí.

 

Program HYPO (hyperaktivita a pozornost)

Tento program je určen pro rodiče a jejich děti předškolního a mladšího školního věku.  1x týdně se rodič a dítě setkávají s pracovníkem, který jim zadává úkoly na domácí práci a poté společně hodnotí, jak se jim dařilo. Program zahrnuje cvičení, jejichž hlavním cílem je posílení koncentrace pozornosti, nácvik tzv.práce s chybou, prevence školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí nároků, které jsou na děti zejména v 1.ročníku ZŠ kladeny. Posiluje se také vztah a spolupráce mezi rodičem a dítětem. Program je vhodný pro děti s ADHD, pro děti školsky nezralé s odkladem povinné školní docházky, ale také se využívá preventivně u dětí bezproblémových k procvičení dílčích dovedností. Program trvá 12 týdnů.

Case management

Case management vnímáme jako koordinovanou spolupráci s více institucemi pro konkrétního klienta, který se jednání účastní.
 
Nejčastěji takové společné jednání probíhá ve škole, na OSPODu (Orgán sociálně právní ochrany dětí), v Pedagogicko psychologické poradně či další sociální službě a organizaci.

Zprostředkování další pomoci

Pokud zjistíte, že potřebujete nějakou další odbornou pomoc (právní, dluhovou, bytovou, ...), předáme Vám kontakt na pracovníky v dané organizaci.

Také je možné, abychom s vaším předchozím souhlasem sami jednali s pracovníkem v jiné organizaci a zjistili pro vás potřebné informace.


Rodičovské skupiny

Rodičovské skupiny realizujeme dle zájmu klientů. Na skupinu je minimální počet účastníků 3. Termín následně domlouváme přímo se zájemci o skupinu.

Při rodičovských skupinách probíráme vždy konkrétní téma (např. komunikace s dospívajícím, jak je to s tresty a odměnami atd.), o které má skupina zájem a je pro ni důležité. Rodiče sdílí své zkušenosti, starosti i radosti, co se jim v jejich rodině osvědčilo.

Pro děti

S čím se na nás můžete obrátit

 • s nadměrnou aktivitou a neklidem (včetně ADHD),
 • když vás jiné děti nechtějí přijmout mezi sebe, 
 • když máte potíže se skamarádit,
 • s nízkým sebevědomím, sebedůvěrou,
 • když se cítíte ohrožené jinými dětmi,
 • s problémy chování,
 • s problémy učení.

Co vám dětem nabízíme

Poradenství

Hledáme řešení z aktuální nevyhovující situace, pomáháme dětem k získání náhledu na jejich problémové chování atd.


"KLUB" - socioterapeutická aktivita

Klub probíhá 1x týdně v průběhu školního roku. Skupiny jsou věkově rozděleny na skupinu mladších 6-11 let a na skupinu starších 12-15 let. Na Klubu s dětmi pracovníci s dobrovolníky dělají předem připravený program, který je „ušit na míru skupině“.

Každé dítě si na Klubu vypracuje "svou zakázku", neboli důvod proč na Klub chodí a co by si potřebovali zlepšit a naučit. Kromě jejich individuálního přání obecně pomáháme dětem chápat pravidla a hranice, vhodně komunikovat, prosazovat se, vnímat názor druhého, a tak se lépe začleňovat.

Probíhají pravidelné schůzky (cca 1x 2-3 měsíce) vedoucích Klubu, rodiče a dítěte, kde se bavíme o tom, jak se dítěti daří pracovat na jeho zakázce a také na tom, co dalšího v tomto tématu může udělat každý z přítomných členů.

 

Pedagogické poradenství (PEPO)

Služba je určená rodičům a dětem a probíhá týdně 1 hodinu (jeden týden pouze s dítětem a následující týden i s rodičem; případně dle individuální dohody). Při konzultacích společně pracujeme na zvýšení schopnosti dítěte samostatně se připravovat do školy a zvládat školní povinnosti. Rodič lépe porozumí potřebám dítěte, a tak ho může lépe podporovat v jejich naplňování. Na hodinách hledáme cesty, jak se lépe orientovat v aktuálních vzdělávacích obtížích dítěte. Zároveň dochází k motivaci rodiny k vytvoření prostředí a podmínek, které jsou pro přípravu dítěte do školy žádoucí.

 

Program HYPO (hyperaktivita a pozornost)

Tento program je určen pro rodiče a jejich děti předškolního a mladšího školního věku.  1x týdně se rodič a dítě setkávají s pracovníkem, který jim zadává úkoly na domácí práci a poté společně hodnotí, jak se jim dařilo. Program zahrnuje cvičení, jejichž hlavním cílem je posílení koncentrace pozornosti, nácvik tzv.práce s chybou, prevence školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí nároků, které jsou na děti zejména v 1.ročníku ZŠ kladeny. Posiluje se také vztah a spolupráce mezi rodičem a dítětem. Program je vhodný pro děti s ADHD, pro děti školsky nezralé s odkladem povinné školní docházky, ale také se využívá preventivně u dětí bezproblémových k procvičení dílčích dovedností. Program trvá 12 týdnů.

 

Nácvik samotného docházení

S dítětem nacvičujeme docházení z bodu "A" do bodu "B" (ze školy domů, atd.) postupným osamostatňováním.