Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

Intervence - šetření a řešení šikany

Délka a cena dle obsahu zakázky

Školským zařízením nabízíme službu intervence při šetření a řešení šikany a asistenci při práci na třídním klimatu.

Intervence může mít různé podoby. Jednotlivé kroky a aktivity jsou určeny na základě vzájemné domluvy mezi realizátorem, tedy námi a školou.

 • Nabízíme:
 • šetření pomocí diagnostických technik i sociometrie v třídním kolektivu;
 • konzultace s pedagogy;
 • rozhovory se žáky;
 • asistenci při jednání s rodiči žáků z dané třídy;
 • asistenci při třídních schůzkách;
 • proškolení pedagogického sboru v dané problematice;
 • intervenční programy na míru;
 • preventivní aktivity, které by měly následovat po intervenci;

Typy rizikového chování, na které se primárně zaměřujeme:

 • prevence záškoláctví;
 • prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany;
 • prevence rasismu a xenofobie – téma tolerance všeobecně;
 • prevence sexuálního chování;
 • prevence v adiktologii;
 • základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování;
Při zpracování zpráv respektujeme následující:
 • Etické zacházení s výstupní zprávou.
 • Uložení výstupní zprávy aj. dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Informace ve zprávě slouží jako podklady pro třídního učitele, výchovného poradce a metodika prevence k realizaci další práce tak, aby bylo podpořeno budování bezpečného klimatu mezi žáky, prosociálních vzorců chování a zdůraznění neakceptování negativních projevů chování. Poskytnuté informace jsou důvěrné a sociometrické šetření plní pouze účel zmapování situace ve třídě – není důkazním materiálem při jakékoliv konfrontaci či vyšetřování.
 • Při předávání informací postupujeme v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro bližší informace nás kontaktujte na emailové adrese prevence@p-centrum.cz, nebo telefonním čísle 739 068 417.