P-centrum
Prevence, podpora, poradenství
 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Organizace P-centrum, spolek, IČ: 60803291, se sídlem Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc je správcem vašich osobních údajů, které nám k naší činnosti poskytnete. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je PhDr. Dagmar Krutilová, ředitelka organizace.

Zpracování osobních údajů provádíme v souladu s platnou legislativou a s "Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů" dle Článku 6, bod 1 a) – f),
zejména:

b) pro zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany
 
 
Vaše osobní údaje zpracováváme pro

 - účely naplnění rozsahu poskytování sociální služby Rodinného centra U Mloka a Mediačního centra (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) dle uzavřené smlouvy.

- účel poskytování odborného sociálního poradenství v rámci Poradny pro alkoholové a jiné závislosti dle obsahu individuální smlouvy o poskytované péči.

- účely vedení a zachování kontinuity služby Doléčovacího centra (služby následné péče)

- účely poskytování služeb Centra primární prevence (specifická primární prevence pro školy a školská zařízení a vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky) dle uzavření Dohody o realizaci či podepsání přihlášky ke vzdělávacímu programu.

-  pro zpracování nezbytné pro splnění smlouvy zpracováváme údaje v souvislosti s pracovně-právními vztahy, dále údaje osob za účelem fundraisingu, členů P-centra, spolku, dobrovolníků a praktikantů.
 
- mlčenlivost vůči osobním informacím v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů zachováváme důsledně ve všech našich službách, výjimku tvoří oznamovací povinnosti, zákona o sociálně právní ochraně dětí 359/1999 Sb., příznaků šikany, domácího násilí a vážných patologických projevů.

- konzultace ve službě Poradny pro alkoholové a jiné závislosti lze poskytovat také anonymně na základě výslovné žádosti klientů. V takových případech jsou data subjektu údajů anonymizována.
 
 
Zpracováváme tyto zvláštní kategorie osobních údajů dle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 Článku 9., bod 2. 
  
V programu Doléčovací centrum a Poradny pro alkoholové a jiné závislosti (z následujících důvodů):   
  • zprávy ze zdravotnických i nezdravotnických zařízení o klientově dosavadní léčbě (poskytující informace pro další práci – vedení individuálního léčebného plánu)

  • stručné záznamy z průběhu samotného doléčovacího programu (poskytující informace pro další práci – vedení individuálního léčebného plánu)

  • Záznamy o zdravotním a sociálním stavu, které nám klient sám poskytne (poskytující informace pro další práci – vedení individuálního léčebného plánu)
 
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vašeho zájmu o naše aktivity a uchovávány dle zákonných lhůt.
 
V souladu se zákony a platnými nařízeními může dojít k předání údajů třetím stranám, např. odborům Sociálně právní ochrany dětí, Okresním soudům, dále pak Policii ČR. Všechny informace a zprávy, které bude organizace o klientovi poskytovat vně spolku, musí být klientem schváleny, nebo v případě klientovy nepřítomnosti písemně vyžádány a žádost musí být klientem podepsána.
 
Výjimku tvoří oznamovací povinnost dle trestního zákoníku a sdělení ve smyslu zákona o sociálně právní ochraně dětí č.359/1999 Sb., kdy musíme požadované údaje ze zákona poskytnout i bez souhlasu klienta.
 
Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výmaz nebo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, pokud se zpracování provádí automatizovaně, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud by zpracováním vašich údajů bylo porušeno Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679.