Centrum primární prevence
Programy plné pohody.

O nás

Centrum primární prevence

Jsme odborným centrem, které poskytuje služby v oblasti specifické primární prevence třídním kolektivům školských zařízení, jednotlivým žákům, rodičům, pedagogickým pracovníkům a vysokoškolským studentům převážně v Olomouckém kraji.
Také jsme vzdělávací institucí realizující kurzy a vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky a preventisty s akreditací MŠMT.
Jsme jedním z hlavních poskytovatelů certifikovaných programů dlouhodobé komplexní primární prevence nejen v Olomouckém kraji.
Pracujeme v oblasti všeobecné, selektivní a indikované primární prevence. Historie našeho centra sahá až do roku 2002. Jako certifikovaná služba s akreditací vzdělávací instituce se profilujeme od roku 2005.
V roce 2014 jsme se stali držitelem certifikátů odborné způsobilosti poskytovatelů programů všeobecné a selektivní prevence, dle standardů MŠMT. Certifikát pro indikovanou prevenci jsme získali v roce 2016. Jsme členem sekce APAS (dříve A.N.O.) sekce pro primární prevenci. Nyní se budeme hlásit do certifikace dle RVKPP.  

Naše programy jsou dostupné bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženské vyznání, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Informace o službě

Název organizace: P-centrum

Právní forma: spolek

IČO: 60 80 32 91

Statutární zástupce: MUDr. Jarmila Šmoldasová, JUDr. Jaroslav Klimeš, PhDr. Dagmar Krutilová

Zodpovědný pracovník: vedoucí CPP Mgr. Aneta Viktorová

Adresa sídla a místo poskytování služby: Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc 

Typ služby: primární prevence

Forma služby: ambulantní

Kapacita služby: Každý všední den poskytujeme 1 program primární prevece pro 1 třídní kolektiv. Volné termíny se dozvíte přes email či telefonicky.

Délka služby: Programy primární prevence standardně trvají 150 minut, pokud není uvedeno jinak (viz ceník programů).

Cena služby: Programy primární prevence jsou standardně poskytovány za finanční spoluúčasti 1800,- Kč. Výjimkou jsou návazné selektivní programy primární prevence (viz ceník programů) a programy indikované prevence (více informací na osobní konzultaci).

Otevírací doba:

Po 8:00-12:00; 13:00-15:30

Út 8:00-12:00; 13:00-15:30

St 8:00-12:00; 13:00-15:30

Čt 8:00-12:00; 13:00-15:30

Pá 8:00-12:00; 13:00-15:30

Individuální konzultace jsou poskytovány po předchozí domluvě většinou v odpoledních hodinách.

Změny v provozní době jsou zveřejňovány na hlavní webové stránce P-centra (www.p-centrum.cz).

Postup pro podávání stížností naleznete ZDE.

Cílové skupiny

Primární cílová skupina   

 • Mladší školní věk (6-12 let)
 • Starší školní věk (12-15 let)
 • Mládež (15-18 let)
 • Mladí dospělí (18 -26 let)

Sekundární cílová skupina 

 • Dospělá populace - pedagogičtí pracovníci a rodiče (zákonní zástupci) 
 • Studenti VŠ

Nabízené služby

 • Programy všeobecné, selektivní primární prevence  - formou jednorázovou i návaznou
 • Intervenční programy
 • Adaptační pobyty pro spolupracující školy
 • Individuální poradenství
 • Poradenský servis
 • Vzdělávací programy pro pedagogy a preventisty

 Etický kodex a práva klientů ke stažení zde

Jak přispět k naplnění cílů

Pravidla a podmínky čerpání služby

Naše poslání

Naším posláním je nabídnout kvalitní a odbornou službu pro školy, jejich žáky a rodiče. Toto poslání naplňujeme skrze realizaci programů všeobecné, selektivní a indikované prevence.
V přímé návaznosti na prožitkové programy se CPP věnuje poradenství dětem, pedagogům i rodičům – individuálnímu i krizovému poradenství.
Dále se CPP zaměřuje na vzdělávání a realizuje řadu kurzů a vzdělávacích programů pro pedagogy a preventisty v rámci primární prevence.

Naše cíle

Prostřednictvím preventivních programů chceme připravovat žáky a studenty pro svět, ve kterém se stal fenomén návykových látek a jiných nebezpečí jeho neoddělitelnou součástí. Klienty vedeme k tomu, aby si vytvořili zdravý hodnotový systém a osvojili si zodpovědný postoj k vlastnímu životu. Zároveň klademe důraz na kritické myšlení.

V rámci programů podporujeme zdravý životní styl klientů, zdravé klima třídních kolektivů a orientujeme se na minimalizaci výskytu rizikového chování, a na práci s žáky, u kterých již rizikové chování nastalo – ve všech programech klademe důraz na prevenci užívání alkoholu a tabáku. Na klienty preventivních programů se snažíme působit s ohledem na aktuální situaci v místě jejich bydliště, tj. Olomouc a blízké okolí, ale také v kontextu stávajících nadregionálních trendů.

Hlavním cílem vzdělávacích aktivit je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s tendencemi k rizikovému chování. Připravujeme školní metodiky prevence a pedagogy takovým způsobem, aby sami dokázali vyhledat žáky se sklony k rizikovému chování a doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence. Také se zaměřujeme na spolupráci pedagogů se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží. Nabízíme školám preventivní servis pro rodiče a snažíme se vést pedagogické pracovníky v dobré komunikaci a spolupráci s rodiči.